Zespół Analityki Przemysłowej i Środowiskowej oraz Radiochemii Środowiska

HISTORIA ZESPOŁU

Zespół Analityki Przemysłowej i Środowiskowej oraz Radiochemii Środowiska powstał w wyniku trwających od wielu lat przekształceń. Jednym z tych przekształceń było powstanie Katedry Nauk o Środowisku

jako efektu rekonstrukcji i poszerzenia zakresu działalności Katedry Chemii Środowiska, która została powołana  decyzją Senatu AGH dnia 7.06.1995 r. Przekształcenie Katedry Chemii Środowiska, które nastąpiło w grudniu 1999 r. było wynikiem wybrania Katedry jako beneficjenta wieloletnich funduszy przyznanych w ramach projektu przez prywatnego sponsora ze Stanów Zjednoczonych – Fundację im. Alfreda Jurzykowskiego. W 2011 roku Katedra Nauk o Środowisku została, decyzją Rektora AGH, przeniesiona z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo Hutniczej.  W latach 1996-2020 kierownikiem kolejnych Katedr (KCHŚ, KNoŚ, KCHWiNoŚ) będących wynikiem zmian strukturalnych na WGGiIŚ oraz WEP był prof. dr hab. Janusz Gołaś.

GRUPY BADAWCZE ZESPOŁU

Pracownicy Zespołu realizują różnorodne badania środowiskowe i przemysłowe,  wśród nich:

  1. Monitoring promieniowania gamma w glebach obszarów chronionych.
  2. Analizy zawartości izotopów Ra-226 i Am-241 w wodach.
  3. Identyfikacja nieregulowanych prawnie związków toksycznych
  4. Rozwój metod analitycznych pozwalających na identyfikację nieregulowanych prawnie zanieczyszczeń
  5. Przemysłowe pomiary zawartości rtęci w spalinach
  6. Badania popiołów lotnych pod względem wykorzystania i zagospodarowania w gospodarce obiegu zamkniętego.

Szczegółowy opis tematyk badawczych oraz rezultatów badań można znaleźć na stronach trzech grup badawczych Zespołu:

  1. Grupa Analityki Zanieczyszczeń Środowiska
  2. Laboratorium Analiz Chemicznych i Promieniotwórczości w Środowisku
  3. Grupa Analityki Rtęci i Pomiarów Przemysłowych

 

 

SKŁAD ZESPOŁU

Kierownik Zespołu:

dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. AGH

Członkowie Zespołu:

prof. dr hab. Janusz Gołaś

prof. dr hab. Barbara Kubica

prof. dr hab. inż. Józef Pacyna

(profesor emerytowany)

dr hab. inż. Mariusz Macherzyński, prof. AGH


dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH

dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH

Adiunkci

dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala

dr inż. Katarzyna Nosek


PRACOWNICY TECHNICZNI I NAUKOWO TECHNICZNI

mgr inż. Elżbieta Baś

mgr inż. Anna Wróblewska


DOKTORANCI

mgr inż. Filip Jędrzejek

mgr inż. Anna Korzeniewska

mgr inż. Wiktor Pacura

mgr. inż. Mateusz Wałęka

mgr. inż. Yinyou Deng

mgr inż. Małgorzata Gierek

mgr Sylwia Turniak-Kwarciak

mgr Natasza Rutkiewicz