Projekty badawcze

“Development of a Coal Gasification Technology for High-Efficiency Fuel and Power Production (CoalGas)

Finansowanie: KIC InnoEnergy

Termin realizacji: 2011-2015

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

„Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci”

Finansowanie: NCBiR PBS2/A2/14/2013

Wykonawcy: GIG (lider), AGH, ICHPW, Politechnika Częstochowska

Termin realizacji: 2013-2016

 

„Badanie poziomu  i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń niektórymi radionuklidami i pierwiatkami ciężkimi w ekosystemie Głównego Grzbietu Karpat Fliszowych na obszarze Polski”

Finansowanie: NCN 1070/B/P01/2011/40

Termin realizacji: 2011-2013

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Kubica, prof. AGH

 

„Określenie szybkości sedymentacji oraz zbadanie wpływu niektórych jonów na proces sorpcji i desorpcji gamma radionuklidu 137Cs w osadach dennych pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego” (projekt promotorski)

Finansowanie: NCN 0357/B/P01/2011/40

Termin realizacji: 2011-2012

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Kubica, prof. AGH

 

„Analiza możliwości ograniczenia emisji rtęci z procesów energochemicznego przetwórstwa węgla”

Finansowanie: NCN 4521/B/P01/2011/40

Termin realizacji: 2011-2014

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

„Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopojawiających się zanieszczyszczeń w ściekach komunalnych”

Finansowanie: NCN 4523/B/P01/2011/40

Termin realizacji: 2011-2014

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

„Badania procesów akumulacji i przemian związków chemicznych w osadach Dobczyckiego zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa w celu oceny jego stanu jako ekosystemu” (Studies of Accumulation and Fate of Chemical Compounds in Sediments)
Finansowanie: KBN 3T09D 094 29

Termin realizacji: 2005-2008

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

„Understanding river-sediment-soil-groundwater interactions for support of management of waterbodies (river basin & catchment areas)” AquaTerra – an Integrated Project of the 6th EU RTD Framework Programme

Termin realizacji: 2004-2009

“Rozmieszczenie metali ciężkich oraz pierwiastków promieniotwórczych w regionie Tatrzańskiego Parku Narodowego” (Determination of Spacial Distribution of Radionuclides and Heavy Metals in Tatra National Park)

Finansowanie: KBN 3P04G06323

Termin realizacji: 2002-2005

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

„Analizator popiołu kotłów energetycznych” (Monitoring System for the Content of Unburned Carbon in Fly Ash)

Finansowanie: KBN projekt celowy nr 16.150.250

Termin realizacji: 2000-2002

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

„Badania trwałości zestalonych odpadów niebezpiecznych – dla celów składowania w sposób najmniej zagrażający środowisku” (Studies of stability in solidified wastes in purpose to prevent their menace to the environment)

Finansowanie: KBN 18.18.150.216

Termin realizacji: 1991-2000

Zespół: Gołaś J., Grabowski J.

 

„Opracowanie konstrukcji i możliwości zastosowania w pracach biomedycznych różnych wersji amperometrycznego czujnika do oznaczeń tlenku azotu (NO)” (Various Versions of Amperometric Nitric Oxide Sensor – Elaboration of the Construction and Applications in Biomedical Studies)

Finansowanie: KBN 18.150.362

Termin realizacji: 1997-2000

Zespół: Gołaś J., Macherzyński M.

 

„Wykorzystanie promieniowania UV do mineralizacji próbek odpadów poflotacyjnych w woltamperometrycznych oznaczeniach metali ciężkich” (Aplication of UV irradiation for postflotation wastes samples digestion in the procedure of voltamperometric determination of heavy metals)

Finansowanie: KBN 18.150.209

Termin realizacji: 1996-1999

Zespół: Gołaś J., Górecki J.

 

„Systemy gromadzenia, selekcji i neutralizacji odpadów chemicznych generowanych w dużych placówkach naukowo-badawczych” (The systems of collection, segregation and neutralization of wastes from large scientific-research institutions)
Finansowanie: KBN 18.150.319

Termin realizacji: 1995-1998

Zespół: Gołaś J., Michałowski M.

 

„Badania elektrochemiczne procesów elektrodowych w roztworach poddawanych wysokim ciśnieniom (do 1GPa)” (High Pressure Studies of Metal Electrochemical Deposition)

Finansowanie: KBN 3T09A00109

Termin realizacji: 1993-1996

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

„Ocena skażeń różnych komponentów środowiska przy wykorzystaniu w analizie śladowej między innymi pomiarów technikami elektroanalitycznymi” (Estimation studies of pollution of various components of environment by using trace electroanalytical techniques)
Temat nr 1: Metody zestalania odpadów przemysłowych

Temat nr 2: Analiza możliwości recyklingu odczynników fotograficznych. W fotografii używane są błony czarno-białe i kolorowe, negatywowe i odwracalne oraz taśmy i płyty większych formatów stosowane w rentgenografii, poligrafii i innych procesach.
Temat nr 3: Testowanie elektrochemicznej metody oznaczania rtęci w glebach.
Finansowanie: Badania statutowe nr: 11.150. 84

Termin zakończenia: 2000

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

„Wykorzystanie metody DPSV do oznaczania rtęci w skażonych próbkach gleb” (DPSV Procedure for Determination of Mercury in Soil Wastes Samples)
Finanasowanie: prace własne nr 10.150.79

Termin zakończenia: 1997

Zespół: Górecki J.

„Badania własności fizycznych i chemicznych warstw p-TMMPP i nafionu otrzymanych w trakcie modyfikacji czujnika do pomiarów tlenku azotu” (Investigation of phisical properties of p-TMHPP-Ni Nafion films obtained during modification of the nitric oxide sensor)
Finansowanie: prace własne nr:10.10.150.219

Zespół: Macherzyński M.

 

„Próby mineralizacji osadów ściekowych przy użyciu wierzby Salix viminalis w osadniku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków”

Finansowanie: badania własne nr:10.10.150.341

Termin zakończenia : 2002

Zespół: Michałowski M.

 

„Badanie węgli otrzymywanych ze szlamów z oczyszczalni ścieków” (Characterisation of Carbon-based Adsorbent and/or Catalyst from Sludge Matysik A.)
Finansowanie: prace własne nr: 10.10.150.237

Termin zakończenia: 2001

„Analiza możliwości wykorzystania promieniowania mikrofalowego do regeneracji adsorbentów oraz modyfikacji   ich właściwości”

Finansowanie: 1245/T09/2004/27

Termin realizacji: 21.11.2004 – 21.11.2007

Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Czepirski

 

„Kształtowanie właściwości fizykochemicznych adsorbentów węglowych dla układów magazynowania energii”

Finansowanie: MNiSW 3 T09C 010 29

Termin realizacji: 2004-2007

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek

 

„Hydrofobizacja pyłu wapiennego dla zabezpieczeń przeciwwybuchowych wyrobisk górniczych”
Finansowanie: MNiSW N524 036 32/3934

Termin realizacji: 16.04.2007 – 15.04.2009

Kierownik projektu: prof.  zw. dr hab. inż. Bronisław Buczek

 

„Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla”

Finansowanie: MNiSW G 003/T02/2007

Termin realizacji: 2007-2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. L. Czepirski

 

„Sorpcja ditlenku węgla na węglach w obszarze przykrytycznym”

Finansowanie: MNiSW Nr N N524 354035, 3540/B/T02/2008/35

Termin realizacji: 15.10.2008 – 15.10.2009

Kierownik projektu: dr hab. Adam Nodzeński

 

„Przebieg izoterm sorpcji i desorpcji dwóch węglowodorów nienasyconych na węglach pobranych z kopalni Jaworzno i Pniówek oraz wyznaczenie izoterm sorpcji par wody na próbkach dwóch węgli termicznie modyfikowanych w temperaturze 500 st.C, 700 st.C, 900 st.C”
Termin realizacji: 10.04.2006 – 1.06.2006r

Nr AGH 1.18.210.127

Kierownik umowy: dr Katarzyna Zarębska

Zleceniodawca: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

„Badania eksperymentalne procesów sorpcji/ desorpcji na węglach kamiennych i sorbentach mineralnych w aspekcie ochrony środowiska”

Finansowanie: Badania statutowe nr 11.11.210.117

Termin realizacji: 1.01.2006-31.12.2010

Kierownik zadania: prof. dr hab. G. Ceglarska-Stefańska

 

„Adsorpcyjne magazynowanie masy i energii oraz rozdzielanie mieszanin gazowych i ciekłych”
Finansowanie: Badania statutowe nr 11.11.210.125

Termin realizacji: 1.01.2006-31.12.2010

Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. B. Buczek

 

„Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania adsorbentów w procesach przemysłowych i ochronie środowiska”

Finansowanie: Badania statutowe nr 11.11.210.121

Termin realizacji: 1.01.2006-31.12.2010

Kierownik zadania: prof. dr hab. L. Czepirski

„Badania właściwości sorpcyjno-desorpcyjnych materiałów węglowych i nieorganicznych w szerokim zakresie ciśnień i temperatur”

Finansowanie: Badania statutowe nr 11.11.210.124

Termin realizacji: 1.01.2006-31.12.2009

Kierownik zadania: dr hab. A. Nodzeński, prof. AGH