Zespół Współczesnych Zagrożeń Środowiska

dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. uczelni

Mgr inż. Jagoda Worek

Mgr inż. Justyna Durak

Mgr inż. Alicja Skiba

Mgr inż. Przemysław Furman

Mgr inż. Magdalena Karnas

Dane adresowe:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
Zespół Współczesnych Zagrożeń Środowiska
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon
12 617 2032
Poczta elektroniczna
styszko@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe RedoX

http://www.redox.agh.edu.pl/
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=109

Główne zagadnienia badawcze:

Rozwój procedur analitycznych z wykorzystaniem najnowszych technik pomiarowych niezbędnych do właściwej oceny ryzyka środowiskowego wprowadzanych nowych produktów i rozwiązań technologicznych, identyfikacji nowych zanieczyszczeń i markerów procesów zachodzących z ich udziałem.

 1. Rozwój innowacyjnej metody epidemiologicznej z wykorzystaniem analizy ścieków (Wastewater-Based Epidemiology, WBE). Ocena narażenia populacji na terenach zurbanizowanych na zanieczyszczenie środowiska ksenobiotykami na podstawie analizy ścieków.
 2. Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego.
 3. Zmienność sezonowa źródeł zanieczyszczeń pyłowych powietrza na terenach zurbanizowanych w oparciu o badania składu chemicznego i izotopowego – analiza jakości powietrza, wpływu na środowisko i zdrowie człowieka, identyfikacja zmian profilu źródeł zanieczyszczeń w aspekcie zmian w branży paliwowej i energetycznej.

Rozwój zaawansowanych metod oczyszczania ścieków i uzdatniania wód, ograniczenie emisji i usuwania zanieczyszczeń z grupy tzw. nowo identyfikowanych zanieczyszczeń (pozostałości farmaceutyków, środków pielęgnacji osobistej, związków endokrynnych).

Celem tej części działań jest polepszenie jakości wód przeznaczonej do spożycia oraz zmniejszenie antropopresji na środowisko. Ma to szczególne znaczenie w gospodarce obiegu zamkniętego i zaproponowanych przez Komisję Europejską przepisów, które mają stymulować i ułatwiać ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie. Mają też przyczynić się do zapobiegania niedoborom wody, lepszej ochrony środowiska i konsumentów. Odpowiedzią na te zapotrzebowania są  poniższe działania:

 1. Opracowanie innowacyjnej metody intensyfikacji uwalniania rodników hydroksylowych OH* w procesach fotolitycznego oczyszczania ścieków i wód odpadowych oraz neutralizacji odorów. Celem prowadzonych badań jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej  metody dającej szansę na istotną poprawę efektywności usuwania zanieczyszczeń aktywnych biologicznie w nowopowstających jak i istniejących systemach oczyszczania ścieków przyczyniając się do redukcji presji środowiskowej emitowanych wód oczyszczonych.
 2. Zastosowanie opracowanych materiałów wielofunkcyjnych w zaawansowanych metodach oczyszczania ścieków i uzdatniania wód m.in. poprzez usuwanie nowo identyfikowanych zanieczyszczeń z zastosowaniem fotokatalizatorów zawierających tlenek tytanu.

Publikacje

https://bpp.agh.edu.pl/autor/styszko-katarzyna-05211

Realizowane prace doktorskie

 • Ocena narażenia populacji Krakowa na zanieczyszczenie środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na podstawie analizy ścieków

Wydział Energetyki i Paliw, otwarty przewód doktorski  – marzec 2019.

doktorant - mgr inż. Justyna Durak
promotor – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
Promotor pomocniczy – dr Elżbieta Sochacka-Tatara, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Zmienność sezonowa źródeł zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie w okresie 2018-2019 w oparciu o badania składu chemicznego i izotopowego

studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w ramach stacjonarnych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich  „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej (FCB)”, EU Project POWR.03.02.00-00-I004/16, otwarty przewód doktorski  – marzec 2019

doktorant - mgr inż. Alicja Skiba
promotor WEiP – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
promotor WFiIS – prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański,
 • „Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego”

studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w ramach stacjonarnych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej (FCB)”, EU Project POWR.03.02.00-00-I004/16,

doktorant - mgr inż. Przemysław Furman
opiekun naukowy WEiP – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
opiekun naukowy na WFiIS – dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH
 • Opracowanie innowacyjnej metody intensyfikacji uwalniania rodników hydroksylowych OH* w procesach fotolitycznego oczyszczania ścieków oraz neutralizacji odorów

studia doktoranckie na Wydziale Energetyki i Paliw w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”, otwarty przewód doktorski – luty 2019

doktorant - mgr inż. Magdalena Karnas
promotor – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
opiekun pomocniczy – Stanisław Zawadzki, Aquablue
 • „Symulacja procesów tworzenia depozytów w procesach rafineryjnych”

Instytut Nafty i Gazu

doktorant - mgr Xymena Badura
opiekun naukowy WEiP – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH

Zrealizowane

 • 2012 – 2017 „Chemiczna charakterystyka i identyfikacja źródeł aerozoli atmosferycznych pochodzących z aglomeracji krakowskiej”. dr inż. Katarzyna Szramowiat, Wydział Energetyki i Paliw.
Promotor – prof. dr hab. Janusz Gołaś
Promotor pomocniczy – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
 • 2009 – 2014 „Analityka wybranych farmaceutyków jako nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska wodnego”. dr inż. Katarzyna Nosek, Wydział Energetyki i Paliw.
Promotor – prof. dr hab. Janusz Gołaś
Konsultant naukowy – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi

University of Bath, Wielka Brytania

Mario Negri Institute for Pharmacological Research, Mediolan, Włochy

Institute of Polar Sciences – National Research Council, Bolonia, Włochy

Vienna University of Technology, Faculty of Technical Chemistry; Institute of Chemical Technologies and Analytics, Wiedeń, Austria

Paul Scherrer Institut, Villigen, Szwajcaria

Norwegian Institute for Air Research, Norwegia

Aarhus University, Department of Environmental Science, Dania

Vilnius University Faculty of Physics, Lithuania 

Współpraca z ośrodkami krajowymi

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Główny Instytut Górnictwa

Uniwersytet Gdański

Aktualnie realizowane projekty

 1. Projekt „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Grant Uczelniany na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów (Działanie 4) – 2020r. – Rozwój innowacyjnej metody epidemiologicznej opartej na analizie ścieków do identyfikacji stopnia narażenia populacji na terenach zurbanizowanych na zanieczyszczenie środowiska ksenobiotykami – kierownik projektu dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, projekt realizowany we współpracy międzynarodowej.
 2. Preludium 17 2019/33/N/ST10/02925 (od 2019r.) – Identyfikacja źródeł aerozoli węglowych w aglomeracji krakowskiej w oparciu o analizy składu chemicznego i izotopowego frakcji PM10 i PM1 pyłów zawieszonych; kierownik mgr inż. Alicja Skiba, opiekun dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, projekt realizowany we współpracy międzynarodowej z Vienna University of Technology (Austria).
 3. COST Action CA16109 Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosoL, COLOSSAL – dr hab. inż. K. Styszko, prof. AGH – członek Management Committee, work groups 2 i 3. https://www.costcolossal.eu/
 4. EU Project POWR.03.02.00-00-I004/16 – realizacja prac doktorskich mgr inż. A. Skiba oraz mgr inż. P. Furman – studia interdyscyplinarne FCB (WFiIS oraz WEiP). http://www.fcb.fis.agh.edu.pl/index.php
 5. „Zmiana ekspresji mikroRNA ludzkich monocytów krwi obwodowej wskutek ekspozycji na cząsteczki pyłu zawieszonego PM 2,5 in vitro potencjalny związek między zanieczyszczeniem powietrza a miażdżycą” (MicroRNAs expression of human peripheral blood monocytes following in vitro exposure to ambient fine particulate matter (PM2,5)- a potential link between air pollution and atherosclerosis, project NCN 2016/21/B/NZ7/01747, Konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (lider), WFiIS oraz WEiP (kierownik ze strony WEiP – dr hab. inż. K.Styszko, prof. AGH).
 6. 2016 SCORE: Sewage Analysis CORe group Europe (SCORE) COST Action ES1307 – SCORE.
https://score-cost.eu/
https://score-cost.eu/network-activities/short-time-scientific-mission/stsm-reports/

Zrealizowane projekty

 1. 2017 – WATCH: Wastewater Analysis of Traces of illicit drug related Chemicals for law enforcement and public Health, 401831 WATCH wykonawca
 2. 2015 – 2017 ”Chemical composition of atmospheric aerosols in South Poland and Eastern Austria with particular focus on the emerging contaminants” projekt w ramach współpracy naukowej Polsko-Austriackiej, WTZ Project Nr. PL 09/2015, kierownik
 3. 2013 – 2015 “Chemical characterization of ambient particulate matter and comparison of its sources in South Poland and East Austria” projekt w ramach współpracy naukowej Polsko-Austriackiej, WTZ Project Nr. PL 06/2013, kierownik
 4. 2011 – 2013 „Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopojawiających się zanieczyszczeń w ściekach komunalnych”– Projekt NCN grant nr: 4523/B/P01/2011/40, wykonawca
 5. 2003 – 2010 wykonawca i kierownik podprojektów prowadzonych w ramach specjalnego, dziesięcioletniego projektu badawczo-dydaktycznego finansowanego przez Fundację Kościuszkowską z siedzibą w Nowym Jorku (The Kosciuszko Foundation Inc., An American Center for Polish Culture, NY, USA).
 6. 2004 – 2009 “Understanding river-sediment-soil-groundwater interactions for support of management of waterbodies (river basin & catchment areas)” AquaTerra – an Integrated Project of the 6th EU RTD Framework Programme, wykonawca
 7. 2005 – 2008 „Badania procesów akumulacji i przemian związków chemicznych w osadach Dobczyckiego zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa w celu oceny jego stanu jako ekosystemu” – grant nr 3T09D 094 29, wykonawca