Grupa Analityki Zanieczyszczeń Środowiska

Do grupy badawczej należą:

 • Prof. dr hab. Janusz Gołaś
 • Dr inż. Katarzyna Nosek
 • Dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala
 • Mgr inż. Anna Korzeniewska
 • Mgr inż. Wiktor Pacura
 • Mgr inż. Małgorzata Gierek (doktorat wdrożeniowy realizowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.)

Działalność naukowa grupy badawczej:

 • identyfikacja nieregulowanych prawnie związków toksycznych emitowanych w procesach spalania paliw stałych w instalacjach centralnego ogrzewania
 • identyfikacja nieregulowanych prawnie związków toksycznych emitowanych na skutek procesów zachodzących w silnikach z zapłonem samoczynnym i iskrowym
 • rozwój metod analitycznych pozwalających na identyfikację nieregulowanych prawnie zanieczyszczeń
 • rozwój systemów pomiarowych stężeń cząstek stałych emitowanych w procesach spalania w przydomowych instalacjach centralnego ogrzewania
 • poprawa skuteczności usuwania toksycznych składników spalin z wykorzystaniem modyfikowanych nowoczesnych systemów oczyszczania spalin
 • identyfikacja, kontrola i badania losów produktów transformacji farmaceutyków, w tym metabolitów, jako nowopojawiających zanieczyszczeń środowiska wodnego
 • opracowanie metod chromatograficznych do analizy metabolitów farmaceutyków w środowisku wodnym

Współpraca:

 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
 • Vienna University of Technology, Austria
 • San Diego State University, Stany Zjednoczone
 • Institute of Transport Economics, Norwegia
 • Bern University of Applied Sciences, Engineering and Information Technology, Automotive Engineering, Laboratory for IC-Engines and Exhaust Emission Control (AFHB), Szwajcaria
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

Realizowane prace doktorskie:

 • Charakterystyka chemiczna cząstek stałych emitowanych z wybranych źródeł stacjonarnych procesów spalania
  Doktorant: mgr inż. Anna Korzeniewska
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Gołaś
  Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala
 • Wpływ rodzaju napędu na emisję i właściwości fizykochemiczne cząstek stałych w aspekcie ich redukcji przy zastosowaniu zmodyfikowanego benzynowego filtra cząstek stałych (GPF)
  Doktorant: mgr inż. Wiktor Pacura

Promotor: prof. dr hab. Janusz Gołaś
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala

 • Opracowanie metody oznaczania gazów glebowych i wodoru
  Doktorant: mgr inż. Małgorzata Gierek
  Promotor I: dr inż. Andrzej Gardeła (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.)

Promotor II: prof. dr hab. Janusz Gołaś
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala

Aktualne projekty:

Miniatura 3, 2019/03/X/ST4/00146, NCN, Opracowanie procedury oznaczania metabolitów diklofenaku w ściekach komunalnych techniką GC-MS, 2019-2021r., Kierownik: dr inż. Katarzyna Nosek.

Publikacje:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/golas-janusz-01888