Dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH

Obszar zainteresowań naukowych: Zagadnienia związane z emisją do środowiska nowo identyfikowanych zanieczyszczeń, między innymi pozostałości farmaceutyków, środków pielęgnacji osobistej oraz biocydów. Procesy sorpcji i desorpcji, które zachodzą z udziałem wspomnianych zanieczyszczeń w środowisku. Możliwości zastosowanie procesów sorpcji do ich usuwania i ograniczenia ich emisji, między innymi poprzez zastosowanie materiałów odpadowych jako tanich sorbentów. Prowadzenie również prac badawczych z zakresu składu chemicznego pyłu zawieszonego, jego wpływu na zdrowie oraz identyfikacji źródeł emisji. Analiza składu chemicznego pyłu zawieszonego i zastosowanie nowych markerów spalania w celu lepszej identyfikacji źródeł emisji pyłu zawieszonego. Prace w obszarze zastosowania epidemiologii opartej na analizie ścieków jako źródła informacji o jakości życia populacji, biorąc pod uwagę stosowanie leków, używek czy też stopień narażenia na zanieczyszczenia środowiska.

Kariera naukowa

05.04.2017           stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina – inżynieria środowiska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice

25.09.2003           tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina – inżynieria środowiska

1999 – 2003         Studium Doktoranckie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH

1994 – 1999         Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii  i Technologii Chemicznej, kierunek – Technologia Chemiczna, specjalność – Technologia nieorganiczna

1996 – 1998         Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii dla Studentów, przygotowanie pedagogiczne

Doświadczenie zawodowe

2020 – obecnie    Prodziekan ds. Ogólnych, Wydział Energetyki i Paliw

2019 – obecnie    profesor uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Wydział Energetyki i Paliw

2009 – 2019         adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Wydział Energetyki i Paliw

2003 – 2009         adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

1999 – 2003   Technikum Ochrony Środowiska, ul. Brzozowa, Kraków, nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony środowiska

Opieka naukowa nad doktorantami

 • Od 2018 – promotor pracy doktorskiej – „Opracowanie innowacyjnej metody intensyfikacji uwalniania rodników hydroksylowych OH* w procesach fotolitycznego oczyszczania ścieków oraz neutralizacji odorów”, mgr inż. Magdalena Karnas, studia doktoranckie WEiP w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”, otwarty przewód doktorski – luty 2019
 • Od 2018 – promotor pracy doktorskiej – „Ocena narażenia populacji Krakowa na zanieczyszczenie środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na podstawie analizy ścieków”, mgr inż. Justyna Durak, studia doktoranckie WEiP, otwarty przewód doktorski – marzec 2019
 • Od 2018 – opiekun naukowy pracy doktorskiej na WEiP, – “Zmienność sezonowa źródeł zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie w okresie 2018-2019 w oparciu o badania składu chemicznego i izotopowego”, mgr inż. Alicja Skiba, studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w ramach stacjonarnych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej (FCB)”, opiekun naukowy na WFiIS – prof. Dr hab. inż. Kazimierz Różański, otwarty przewód doktorski  – marzec 2019
 • Od 2019 – promotor pracy doktorskiej na WEiP, – “ Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego”, mgr inż. Przemysław Furman, studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w ramach stacjonarnych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej (FCB)”, opiekun naukowy na WFiIS – dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH.
 • 2012 – 2017 Promotor pomocniczy pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Szramowiat – temat pracy: „Chemiczna charakterystyka i identyfikacja źródeł aerozoli atmosferycznych pochodzących z aglomeracji krakowskiej”. Wydział Energetyki i Paliw.
 • 2009 – 2014 Konsultant naukowy pracy doktorskiej Katarzyny Nosek – temat pracy: „Analityka wybranych farmaceutyków jako nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska wodnego”. Wydział Energetyki i Paliw.

Opieka naukowa nad studentami

Promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Do siedmiu prac magisterskich, badania prowadzono w Vienna University of Technology oraz do jednej pracy w Aarhus University.

od 2011 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „RedoX”

http://www.redox.agh.edu.pl/

Staże naukowe

09 – 10.2019 – Short-Term Scientific Mission, COST Action CA16109 – COLOSSAL, Institute of Polar Sciences – Italian National Research Council, Bologna, Italy

28 – 31 Maj 2019 Training School on Source Apportionment of organic aerosol, COST Action CA16109 COLOSSAL “Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosol”, Bologna Research Area of the Italian National Research Council (CNR), Bologna, Italy

02.2017 – 03.2017 Short-Term Scientific Mission, COST Action ES1307 – SCORE, University of Bath, United Kingdom

06.2012 oraz 06.2013 – 07.2013 Aarhus University, Department of Environmental Science, Roskilde, Denmark

11.2012 – 12.2012 oraz 12.2013 oraz 07.2016 Vienna University of Technology, Faculty of Technical Chemistry; Institute of Chemical Technologies and Analytics, Austria

04.2009 – 05.2009 Aalborg University, Environmental Engineering Department of Life Sciences, Denmark

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

 1. Preludium 17 (od 2019r.) – Identyfikacja źródeł aerozoli węglowych w aglomeracji krakowskiej w oparciu o analizy składu chemicznego i izotopowego frakcji PM10 i PM1 pyłów zawieszonych; kierownik mgr inż. Alicja Skiba, opiekun dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, projekt realizowany we współpracy międzynarodowej z Vienna University of Technology (Austria).
 2. Od 2017 Management Committee w europejskim projekcie COST Action CA16109 Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosoL, COLOSSAL. Udział w badaniach nad składem chemicznym i jakością powietrza oraz identyfikacją źródeł emisji zanieczyszczeń w skali europejskiej w ramach grup roboczych WG2 oraz WG3.
 3. 2017 – projekt realizowany “Zmiana ekspresji mikroRNA ludzkich monocytów krwi obwodowej wskutek ekspozycji na cząsteczki pyłu zawieszonego PM 2,5 in vitro potencjalny związek między zanieczyszczeniem powietrza a miażdżycą” (MicroRNAs expression of human peripheral blood monocytes following in vitro exposure to ambient fine particulate matter (PM2,5)- a potential link between air pollution and atherosclerosis, project NCN 2016/21/B/NZ7/01747, kierownik ze strony Wydziału Energetyki i Paliw.
 4. 2017 – projekt realizowany COST Action CA16109 COLOSSAL “Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosol”, wykonawna i członek Management Committee
 5. 2017 – projekt realizowany WATCH: Wastewater Analysis of Traces of illicit drug related Chemicals for law enforcement and public Health, 401831 WATCH wykonawca
 6. 2016 – project realizowany SCORE: Sewage Analysis CORe group Europe (SCORE) COST Action ES1307 – SCORE, wykonawca
 7. 2015 – 2017 ”Chemical composition of atmospheric aerosols in South Poland and Eastern Austria with particular focus on the emerging contaminants” projekt w ramach współpracy naukowej Polsko-Austriackiej, WTZ Project Nr. PL 09/2015, kierownik
 8. 2013 – 2015 “Chemical characterization of ambient particulate matter and comparison of its sources in South Poland and East Austria” projekt w ramach współpracy naukowej Polsko-Austriackiej, WTZ Project Nr. PL 06/2013, kierownik
 9. 2014 – 2017 „Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci.” projekt badawczy w ramach PBS finansowany przez NCBiR, wykonawca
 10. 2011 – 2013 „Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopojawiających się zanieczyszczeń w ściekach komunalnych”– Projekt NCN grant nr: 4523/B/P01/2011/40, wykonawca
 11. 2011 – 2015 Development of Coal Gasification Technology for High-Efficiency Fuel and Power Production (COALGAS) Projekt badawczy finansowany przez EIT (European Institute of Technology), wykonywany w ramach KIC-InnoEnergy (Knowledge and Innovation Community – innowacyjna energia), podtemat CoalGas: „Monitoring and reduction of mercury emission in gasification and combustion processes” – 07.07.210.7023, wykonawca
 12. 2010 – 2014 „Analiza możliwości ograniczenia emisji rtęci z procesów energochemicznego przetwórstwa węgla” – grant nr N N305 452140, wykonawca
 13. 2003 – 2010 wykonawca i kierownik podprojektów prowadzonych w ramach specjalnego, dziesięcioletniego projektu badawczo-dydaktycznego finansowanego przez Fundację Kościuszkowską z siedzibą w Nowym Jorku (The Kosciuszko Foundation Inc., An American Center for Polish Culture, NY, USA).
 14. 2004 – 2009 “Understanding river-sediment-soil-groundwater interactions for support of management of waterbodies (river basin & catchment areas)” AquaTerra – an Integrated Project of the 6th EU RTD Framework Programme, wykonawca
 15. 2005 – 2008 „Badania procesów akumulacji i przemian związków chemicznych w osadach Dobczyckiego zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa w celu oceny jego stanu jako ekosystemu” –  grant nr 3T09D 094 29, wykonawca

Kierownik zadań badawczych w pracach statutowych nr 11.11.210.244

2016 „Występowanie nowopojawiających się zanieczyszczeń w różnych komponentach środowiska”

2014 -2015 ”Analiza składu chemicznego pyłu zawieszonego – źródła emisji”

2013 „Badania procesów sorpcji wybranych farmaceutyków na modyfikowanych i niemodyfikowanych glinokrzemianach warstwowych”

Kierownik Grantów Rektorskich

http://www.redox.agh.edu.pl/

Projekty realizowane przez Studenckie Koło Naukowe RedoX którego jestem opiekunem.

2020 „Opracowanie metodyki oznaczania wybranych mikrozanieczyszczeń w ściekach – ocena efektywności ich usuwania”

2019 „Różne zastosowanie tlenków tytanu do poprawy efektywności usuwania wybranych ksenobiotyków w procesie fotolizy”

2019 „Analiza składu chemicznego pyłów zawieszonych pobranych z terenów przemysłowych Krakowa”

2018 „Zaawansowane techniki oczyszczania ścieków – ozonowanie i procesy fotokatalityczne”

2018 „Budowa stanowiska badawczo-dydaktycznego do pomiaru osadzania się zanieczyszczeń pyłowych na panelach fotowoltaicznych”

2017 „Budowa stanowiska laboratoryjnego do analizy składu chemicznego produktów spalania pochodzących z procesów współspalania odpadów stałych”

2017 „Analiza składu chemicznego pyłów zawieszonych pobranych na terenie wybranych gmin”

2016 „Oznaczenie składu chemicznego aerozoli atmosferycznych pochodzących zrejonu Krakowa”

2016 „Możliwość stosowania oczyszczonych ścieków bytowych do celów rolniczych – analiza korzyści i zagrożeń”

2015 „Otrzymywanie węgli aktywnych oraz nanokompozytów węglowych oraz ich zastosowanie do usuwania pozostałości farmaceutyków z roztworów wodnych”

2015 „Analiza zawartości rtęci w powietrzu i w aerozolach atmosferycznych”

2014 „Pomiar stężenia rtęci w powietrzu atmosferycznym przy zastosowaniu pułapek na  bazie nanocząstek złota.”

2013 „Opracowanie pieca do karbonizacji odpadów organicznych i ich zastosowania jako sorbentów.”

2013 „Wytwarzanie i ocena właściwości sorpcyjnych węgli aktywnych z odpadów pochodzenia organicznego.”

2012  „Możliwości zastosowania modyfikowanych glinokrzemianów warstwowych do usuwania wybranych związków z grupy emerging contaminants ze ścieków.”

Publikacje

https://bpp.agh.edu.pl/autor/styszko-katarzyna-05211

Wybrane prace naukowe

 1. Iria González-Mariño, Jose Antonio Baz-Lomba, … Styszko, et.al., Spatio-temporal assessment of illicit drug use at large scale: evidence from seven years of international wastewater monitoring, Addiction 2020 vol. 115, iss. 1, s.109-120.
 2. Samek, Z. Stęgowski, K. Styszko, L. Furman, J. Fiedor, Seasonal contribution of assessed sources to submicron and fine particulate matter in a Central European urban area, Environmental Pollution, 2018 vol. 241, s. 406–411
 3. Styszko, J. Szczurowski, N. Czuma, D. Makowska, M. Kistler, Ł. Uruski, Adsorptive removal of pharmaceuticals and personal care products from aqueous solutions by chemically treated fly ash, International Journal of Environmental Science and Technology 2018 vol. 15 iss. 3, s. 493–506.
 4. Styszko, L. Samek, et al. Oxidative potential of PM10 and PM2.5 collected at high air pollution site related to chemical composition: Krakow case study, Air Quality, Atmosphere and Health 2017 vol. 10 iss. 9, s. 1123–1137.
 5. Samek, Z. Stęgowski, L. Furman, K. Styszko, K. Szramowiat, J. Fiedor, Quantitative assessment of PM2.5 sources and their seasonal variation in Krakow, Water, Air and Soil Pollution 2017 vol. 228 iss. 8 art. no. 290, s. 1–11.
 6. Styszko, Sorption of emerging organic micropollutants onto fine sediments in a water supply dam reservoir, Poland, Journal of Soils and Sediments 2016 vol. 16 no. 2, s. 677–686.
 7. Styszko, Agnieszka Dudarska, Dariusz Zuba, The presence of stimulant drugs in wastewater from Krakow (Poland): a snapshot, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2016, vol. 97 no. 3, s. 310–315.
 8. Styszko, Krzysztof Kupiec, Determination of diffusion coefficients of biocides on their passage through organic resin-based renders, Chemosphere Vol. 160, 2016, s.273-279.
 9. Styszko, Katarzyna Nosek, Monika Motak, Kai Bester, Preliminary selection of clay minerals for the removal of pharmaceuticals, bisphenol A and triclosan in acidic and neutral aqueous solutions, Comptes Rendus Chimie 2015 vol. 18 no.10, s. 1134–1142.
 10. Styszko, Ulla E. Bollmann, Kai Bester, Leaching of biocides from polymer renders under wet/dry cycles – rates and mechanisms, Chemosphere Vol. 138, 2015, s. 609–615.
 11. Styszko, Ulla E. Bollmann, Timothy P. Wangler, Kai Bester, Desorption of biocides from renders modified with acrylate and silicone, Chemosphere 2014 vol. 95, s. 187–191.

Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału i Uczelni

 • Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich (od 2019)
 • Członek Kapituły Akademii AGH Junior (od 2017)
 • Udział w pracach zespołu opracowującego program nowego kierunku „Paliwa i środowisko” (2018-2019)
 • Opracowanie programu specjalności oraz kierowanie pracami jej utworzenia: ”Analityka przemysłowa i środowiskowa” na drugim stopniu studiów, kierunku Technologia chemiczna, WEiP (2012).
 • Opiekun studentów na specjalności Analityka przemysłowa i środowiskowa – 2013/2014, 2014/2015.
 • Kierownik laboratorium badawczego (Laboratorium analiz środowiskowych) Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku.